Salihli Genel Bilgi

 

       Ege Bölgesi’nde, Manisa İli’ne bağlı bir ilçe olan Salihli, doğusunda Kula ve Alaşehir, Kuzeyinde Demirci, Gördes ve Akhisar, batısında Turgutlu, güneyinde Ödemiş ilçeleri ile çevrilidir. Manisa’nın güney kesiminde yer alan ilçenin kuzey, kuzeydoğu ve güneyi dağlarla çevrilidir. İlçe, güneyinde Bozdağlar Silsilesi, (2.157 m.), kuzeyinde Gediz Ovası ile kaplı olup, ovanın kuzeyinde Dibek Dağları(1.120m.),Kuzeydoğusunda Üşümüş Dağları (1.085 m.) bulunmaktadır.

          İlçe topraklarını Alaşehir, Gümüş, Kurşunlu ve Sart Çayları sulamakta olup, Gediz Nehrine karışarak İzmir’den Ege Denizi’ne dökülür.

Gediz Nehri üzerinde Demir Köprü Barajı bulunmaktadır. Barajdan sulama, taşkından korunma, enerji ve balıkçılık yönünden faydalanılmaktadır. Manisa’ya 72 km. uzaklıktadır. Deniz seviyesinden 125 m.yükseklite olan ilçenin yüzölçümü 1.302 km2, 2000 Yılı Nüfus sayım sonuçlarına göre; toplam nüfusu 83.137’dir. İlçenin ekonomisi tarım, hayvancılık, ticaret ve sanayie dayalıdır. Yetiştirlen başlıca ürünler; buğday, arpa, pamuk, tütün, mısır, üzüm,  ceviz, elma, kayısı, şeftali, kiraz, zeytindir. Manisa’nın en çok çekirdeksiz kuru üzüm üreten ve ihraç eden ilçesidir.Marmara ve Demirköprü Baraj göllerinde ise balık üretilmektedir. Hayvancılıkta ise küçük ve büyükbaş hayvan besiciliği yapılmaktadır.

İlçedeki başlıca sanayii kuruluşları ise; Salihli Palamut ve Valeks İşletmesi başta olmak üzere,   tarım alet ve makineleri, salça ve  çırçır  fabrikalarıdır . İlçe topraklarında altın ve uranyum içeren cevher yatakları vardır. Ayrıca madensuyu kaynakları bulunmaktadır.

 

 

       Tarihi   

      Salihli'nin tarihi Sart Kenti ile başlamaktadır. Sardes/Sart Gediz havzasında, Sart Çayı kıyısında ve Bozdağ'ın batısındaki tepelerin kuzey yamaçları üzerinde Meles adlı bir kral tarafından kurulmuştur.

    Endüstriyel buluşlar, para, ülkeler arası hicret, lirik şiir-müzik felsefe-astronomi-coğrafya ve heykelcilik M.Ö.6 ve 7. Yüzyıllarda Sardesle başladı ve gelişti diyebiliriz. Sardes Lidya Devleti sona erdikten sonra da önemini korumuş, Persler döneminde Satraplık merkezi, Romalılar zamanında eyalet merkezi, Bizans döneminde ise Theme merkezi olmuştur. Dünya ticaret yollarının değişmesi sonucunda Bizans imparatorluğunun son zamanlarında önemini yitirmiştir.

     1075 yıllarında Selçuklu Türkleri Sardes'i aldılar. O günden sonra da Sart diye anılmaya başlanıldı. Sart 1098 yılında Haçlıların desteği ile Bizans’ın eline geçti ise de 1313 yılında Germiyanoğulları’nın komutanı Aydın Bey tarafından kesin olarak Türk egemenliği altına alındı.

     16. yüzyıldan itibaren de Salihli Sart'ın işlevini yüklenmeye başlamış ve onun yerini almıştır. Salihli tarihinin Salih Dede adlı kişinin eski Salihli'nin doğusunda bugünkü Kocaçeşme Mahallesi’ndeki hanı ile başladığı inanılmış ise de bunun doğru olmadığı anlaşılmaktadır.

 

 

     Salihli'nin güneyindeki Bozdağ eteklerindeki tepelerde ve Çakallar deresinde eski devirlerden kalma mezarlar bulunmaktadır. Son olarakta M.Ö.6. Yüzyıla ait olduğu anlaşılan bir tümülüs mezar bulunmaktadır. Mezarlar genellikle yerleşim merkezleri çevresinde bulunduğuna göre bugünkü Salihli'nin güneyinde antik bir yerleşim merkezi bulunduğu kesindir.

    Bugünkü Salihli İlçesine ait ilk kayıt 1518 yılına aittir ve Veled-i Salih/Salihoğlu köyü olarak anılmakta ve Sart kazasına bağlıdır.

Salihli adına kaza olarak (Kaza-ı Sard maa Salihli) ilk defa 1831 yılında yapılan nüfus sayımında köy olarak ise 16. Yüzyıl arşiv kayıtlarında rastlanmaktadır. Bu kayıtlarda veledi salih köyünden bahsetmektedir.

    Salihler Yörüklerinin yerleşmiş oldukları yere isimlerini vermiş olmaları nedeniyle 16. ve 17. yüzyıl kayıtlarında Salihli'nin bulunduğu bölgede birkaç Salihli köyü daha bilinmektedir. Ancak bu köylerin Saruhan sancağı içinde kalışı ve Sart kazasına bağlı olmayışları, bugünkü Salihli'nin çekirdeği olmayacakları varsayımına kesinlik kazanmıştır.

 

 

   

     Sonuç olarak Salihler Yörük topluluğunun yazılı belgelere göre bugünkü Salihli yerinde 16. Yüzyıl başlarında yerleşik hayata geçmiş olduğunu ve bir köy kurduklarını söyleyebiliriz. Şimdilik köyün, dolayısıyla Salihli'nin kuruluşunun 1528 yılı olarak kabul etmekle beraber, bulunacak belgelerle, bu tarihin daha da önceye inebileceğini belirtmek gerekiyor.

      Salihli, 1831 yılındaki ilk Osmanlı nüfus sayımında Aydın sancağına bağlı, Sart ile birlikte bir kaza kimliğine sahip bulunuyordu. Sart'ın o tarihe kadar Aydın Sancağının bir kazası olduğunu biliyoruz. Bu sayımda Salihli ile birlikte anılması, Sart'ın yönetim işlevinin zayıfladığını göstermektedir. Salihli'nin büyüdüğünü ve kaza merkezliğini devralmaya hazır olduğunu ortaya koyması, kentin 19.Yüzyılın ilk yarısında böyle büyümesinin ve tanınmasının en büyük nedeni, burada çarşamba günleri kurulan pazarın etkisi olmasıdır.

       Kurtuluş Savaşı Döneminde Salihli

    Yunanistan 15 Mayıs 1919 günü İzmir'e asker çıkarmasının ardından Menderes vadisi yönünde Aydın, Gediz vadisi yönünde Manisa’ya ilerlemeye başladı.

     Bu ilerleyişe karşılık bölgesel direnişler kendiliğinden oluşmaya başlamıştı. Bunun akabinde işgale karşı birleşme fikri doğmuştu. Balıkesir, Akhisar, Salihli ve Denizli’deki savunma hareketlerinin başında bulunanlar Alaşehir kongresinde bir araya geldi.Salihliyi bu kongrede Zahit Molla liderliğinde bir heyet temsil ediyordu. Bu sıralarda Bandırma’dan gelen Bandırma ve Manyaslı direnişçiler Salihli direnişçileri ile birleşti ve bu birleşimin başına Ethem Bey (Çerkez Ethem) geçti. Bunların dışında ayrıca Poyrazlılar ve Osman Ağalar ayrı bir güç teşkil ediyordu. 24 Haziran 1920'de işgal edilmiştir. Kanboğazı – Gölmarmara- Pazarköy - Kemerdamları ve Bintepeler’de şiddetli çatışmalar yaşandı.

    Uzun süren çarpışmaların ardından milletin iradesi galip geldi ve Salihli özgürlüğüne kavuştu.
Ulu Önder Atatürk Salihli ziyaretinde halka hitaben şu konuşmayı yapmıştır;

     "Gösterdiğiniz hissiyata teşekkür ederim. Buraya kadar bu kadar erken gelmekle hakiki hissiyatımızı izhar (gösterme) şevkiyle olduğunu anlıyorum.Bundan fevkalade bahtiyarım. Bende size karşı aynı hissiyatla mütehassısım.
        Muhterem Ahali: Çok zulüm ve çok elem gördünüz. Fakat artık bunlardan ebediyen kurtuldunuz. O kara günler artık tekerrür edemez. Çünkü milletini intibah (uyanma) ve teyakkuzu (uyanıklık) pek büyüktür. Bundan sonra memleketimizi kati halasa (kurtuluş) isa i (ulaştırma) için pek kuvvetli ve esaslı tedbirler ittihaz eylemek icap eder. Bu tedbirlerin en mühimi ve en birincisi ilim ve irfan orduları teşkil edeceklerdir. Bu itibarla atiye (geleceğe) ehemmiyetle bakabiliriz.

    Muhterem Ahali: Biliyorsunuz ki, hayatımızı, istikbalimizi, namusumuzu kurtaran Misaki Millilerimize olan itimad-ı taamımızdır (tam bağlılık). Millet ve milletten doğan ordumuz bu Milli Misaki süngülerle tahakkuk ettirmiştir. Bunu siyaseten ifade ettirmek için heyeti murahhasımız Lausane (Lozan) da faaliyette çalışmaktadır.

           Memleket dahilinde çalışırken, diğer taraftan hemen karşımıza çıkması muhtemel düşmanları yere sermek için daima mühayya (hazır) bulunmalıyız. Bu millet üç buçuk seneden beri çok fedakarlık yapmıştır. İcap ederse bundan sonra da hayat ve namusu için daha çok fedakarlık yapacaktır."

 

        Ekonomisi
 

      İlçe topraklarında kiremit hammaddesi içeren Aliminyum Silkat, Altın, Uranyum, Titanyum, Mermer ve Volkan Curufu yatakları vardır. Yer altı zenginliklerinde Maden Suyu ve sıcak su kaynakları önemlidir.
Salihli kentinin Jeotermal enerji ile ısıtılması projesi başlamış kentin bir kısmına bağlanan sistem çalışmaları devam etmektedir.
Salihli çeşmelerinden akan su Belediye suyu fabrikalarında şişelenerek Ege Bölgesine dağıtılmaktadır.
     İlçe ekonomisi tarım ve tarıma dayalı ticaret ve sanayi ağırlıktadır. Başlıca ürünleri üzüm, buğday, arpa, pamuk, tütün ve mısırdır. Ayrıca çeşitli sebze ve meyve yetiştirilmekte olup, hayvancılıkta önemli gelir kaynağıdır.
      Salihli’nin ekonomisi tarıma dayalıdır.Sanayi tesis sayısı fazla değildir.Salihli ekonomisinde önemli yeri olan tuğla fabrikalarının 4-5 tanesi hariç diğerleri kapanmıştır.Salihli’de tarım ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve çiftçinin ürettiği ürünün değerlendirilmesi ancak tarım ürünlerinin ihracata dönük sanayi ürününe dönüşmesi ile mümkün olacaktır.
    

         Salihli Organize Sanayi Bölgesi
 

      Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak özellikle gıda sektörü ile ilgili fabrikalar bu işlevi yerine getirecektir.Organize Sanayi Bölgesi’nin ikinci önemli işlevi Salihli’de ki işsizlik sorununa çare olacaktır.Fabrikalar da çalışacak işçiler yanında Küçük Sanayi işyerlerinde yan sanayinin gelişmesine taşımacılık ve diğer hizmet sektörlerine, durmuş olan inşaat sektörünün de önemli katkıları olacaktır.
     1980 yıllarından sonra özellikle inşaat sektöründeki gelişmeden pay alabilen ancak diğer sektörlerde yeterli gelişmeyi gösteremeyen      Salihli’nin Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişmesiyle sosyo-ekonomik yapısı önemli ölçüde ilerleme sağlayacaktır.
     
  

 

                                              Turizm

 

 Kurşunlu Kaplıcaları

     Toplam 86 ev, 270 yatak kapasiteli tesisimizde, 2 adet kapalı yüzme havuzu, 2 adet Sauna, 8 adet özel Jakuzili odalarımız vardır. Ayrıca Cami, Restaurant, Cafe, Kasap, Manav, Market ve birde fırın vardır.

     Romatizmal hastalıklar Siyatik, lumbago ve kireçlenmelerde Nevrid, Nevralji gibi hatalıklarda,  Çeşitli cilt hastalıklarında,  Bazı kadın hastalıklarında  Böbrek rahatsızlıkları ile taş ve kum dökümünde yararlanabilirsiniz

 

Bozdağ

     Aralık ayından Mart ayına kadar kayak yapmak mümkündür. Normal kış koşullarında kar kalınlığı 80-120 cm. civarındadır. Akdeniz iklimindedir.       

    Kayak alanları 1700 m. - 2157 m. yükseklikleri arasındadır.

    Özellikle dağın kuzeye bakan yamaçlarında Alp disiplini kayak uygulamaları yapmak için elverişli bir ortam sunar

 

   Sart Harabeleri

   Yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişi vardır. Sart M.Ö 7 yy ile M.S 7 yüzyıl arasının en önemli yerleşim merkeziydi. Lidyalıların başşehri idi.

   Sart harabeleri geçmişe ait birçok kalıntının bulunduğu adeta bir açık hava müzesini andırmaktadır.

 

   Demirköprü Barajı

      Baraj gölü kenarında olta ile balık avlamak ve piknik yapmak başlıca eğlencelerden biridir.

      Baraj yolu asfalt olup temiz çam havası yanında dolgu ile santral arasındaki tarihi Kız Köprüsü'nü de görmeniz mümkün olacaktır.

 

 

Tarihi Kız Köprüsü

      Mimari şekli taş yapıt olup ortada bir kemer, iki tarafına doğru alçalan üçer küçük kemerden ibarettir. Su büyük kemer altından geçer. Köprüyü altı sütun ayakta tutmaktadır.

       Köprünün yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Mimari tarzına göre Kız Köprüsü'nün Osmanlı eseri olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

Sart Çamur Hamamları

 

    Sart Kaplıcaları ya da halk arasındaki adıyla “Çamur Hamamları”, Salihli-Ödemiş karayolunun 11.km'sinde...bulunmaktadır.

     Sart Çamur Banyoları da her türlü romatizma, nevralji, kadın hastalıkları ve cilt hastalıklarının tedavisinde yaralıdır.   Kalsiyum, sodyum bikarbonat ve sülfür içeren suyun sıcaklığı 52 ºC , debisi ise      3 lt/sn dir. 

     Kaplıcada, toplam 150 yatak kapasiteli, 75 banyolu oda bulunmaktadır.
 

 

  Adala Mesire Alanı

    Ege Bölgesi 'nde Adala civarında bulunan volkanik yığılmalar Türkiye 'nin en önemli volkanik yığılma şekilleri arasında bulunmaktadır.

      Yazları çağlayarak akan, etrafında yüzlerce yabani güvercinin gün boyunca uçuştuğu, tabiatla  iç içe, sizleri dinlendirmek için  bekleyen güzellik.

 

 

 

 

 

 

 

Salihli Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2013 Tüm Hakları Saklıdır.
Site Sorumlusu Hasan UĞURLU- Cumhuriyet Başsavcısı - Webmasters : Fatih GÖRGÜLÜ, Hasan YILDIRIM
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.